Hwadh för skadha och förderff krigh och örligh haffuer medh sigh, såsom ock hwadh nytto och gagn fridh och enigheet medh sigh haffuer, thet kan icke noghon lättelighan vthsäia. Doch kortelighan: genom krigh och örligh bliffua huus och gårdar nedherressne och vpbrände, land och städher ödhe, folk och inwånare utharmade, dräpne, eller och uthi landzflychtigheet, evig träldom och fängelse bortförde, lagh och rätt liggia förrgätne, öffuerwåld och orätt briffuas öffuer fattigha och rijka, klagan och suctan höres ehuart man hörer. Uthi friidh och roligheet, bliffua huus och städher upbygde, hemman och byjar uptagne, folk och inwånare förökas och förkoffra sigh, lagh och godha ordningar warda påfundne, hwar och en warder widh sin rätt och friheeter förswarad, och hwart man hörer, så är frögd och glädie. Summa, krigh och örligh haffuer alt onde medh sigh, och twärt om fridhen myckit gott.